iran news

mmd123 - Newspaper from Iran -

Published in Iran - Political debates and analysis - 31 Mar 2024 03:38 - 4

سلام و درود خدمت همه ی عزیزان
 کار این روزنامه اخبار فعلی ایران را اطلاع رسانی میکند

اخبار جنگایران درحال جنگ با 3 کشور به نام هنذ، افغانستان و امارات متحده ی عربی میباشد.
ایران در حال دفاع از مناطقی که اشغال کرده است این مناطق به همراه کشور انها و بردن یا باختن به این ترتیب است
 امارات متحده ی عربی: ابوظبی/برد
افغانستان: کابل/برد
هند: اندرا پرادش/تقریبا برد


اخبار حزب

تاسیس شده که گرایش و عقیده حزب لیبرالیسم مرکزی هست. این حزب فعلا 15 عضو دارد.1KHASS با ریاست  IRANIAN حزبی به نام  
اخبار ارتش
    است و 18 عضو دارد. ALINZR به ریاست PERSIAN EMPAIREارتشی به نام 
اخبار داخلی ایران
  است و ایران در حال حاضر 49 شهروند را داراست میانگین سطح شهروندی 24 است. و خزانه دارای 125 گلد SHAYANرییس جمهور کشور  و 1397ریال موجود است که بیشتر انها اهدایی است. درامد دولت از مالیات از گلد روزانه در حال افزایش است. درامد دولت از ریال در 3 روز اول صعودی بوده و در روز چهارم در حال حاضر نزولی بوده است. 
AVICENNAنخست وزیر:
 ARM007وزیر دفاع:
ALINZRوزیر اموزش و رورش:
جایگاه وزیر امور خارجه و فرماندار خالی است .
دشمن طبیعی ما پاکستان است (طبق امار) 
ااین اولین مقاله ی من بود و هر روز درمورد اخبار ایران مقاله خواهم داد و مقاله هایی خارج از اخبار هم به دست شما خواهد رسید. پایا

Support

Comments (4)

o7
o7 چیه؟
احترام نظامی :دی
O7