Alex95 Forever

Published in Bulgaria - Political debates and analysis - 28 May 2024 06:36 - 14

Добър ден, драги еСънародници, другари и другарки!

Аз и Алекс95 искаме да представим на вашето внимание нашият нов ПРОЕКТ!

Накратко взимаме властта в еБългария и въвеждаме нова/стара политическа система, като опровергаваме тезата, че нов бардак със стари курви не става - НАПРОТИВ!

Няма нужда от особена агитация, защото Вие гласувате за нас по навик!

Това са нашите предложения за кабинет:

Председател на ЦК на партията - Аlex95 - Сашо Апашо - Вълкът от Петричтаун

Зам.Председател -Министър на Икономиката - NAVIBULGAR - обича шума на парите(държавните)

Министерство на Отбраната- batto6o & torpin ака - ПЕС ПАТРУЛ

Mинистър на Експлоитите - LiveD666 - Любовник на Путалос и бъдещ мъж на Лесли

Министър на Всичко останало - danider


Политическите ангажименти и цели, с които се заемаме са:

1.Целият сегашен политически елит в лицето на Deflection, Harreki i Black DraGon отива да работи в трудово-възпитателен център (да копае камънак), където ще имат възможност да осъзнаят грешките си и да преосмислят възгледите си.

2.На всички следващи избори може да се издига само по 1 кандидат в лицето на Алекс95

3.Освобождаване на всички кор региони на СССР  и доживотно МПП с майка  Русия, смърт за предателите и война за враговете на СоЦ-а

4.Новата столица на еБългария ще бъде град Петрич (Малкия Амстердам)

5.Да се залови и осъди националния предател - better look around - всяка информация свързане с неговото местоположение ще бъде щедро възнаградена

Спорт и Култура:

1.Държавна субсидия за град Димитровград (меката на поп-фолка), който ще бъде културна столица на държавата, а защо не и на Европа

2.ЦСКА-София се преименува на ЦДНА, получава държавен бюджет без лимит, за да се бори за спечелването на купата на съветската армия

3.ЦСКА-София дарява тирето си на ПФК Левски и съответно същия се преименува на Левски-Спартак, като няма право да е шампион на еБългария

Социални ангажименти и експерименти:

1.Увеличение на минималната работна заплата до 80лв с цел да се създаде монопол и само NAVIBULGAR да има работници след като си връща от платените данъците

2.Всички донейти от хазната ще са директно към NAVIBULGAR, защото Alex95 не винаги е на линия и се губи време

3.Само сега, ако се запишете на опашката държавни кораби и танкове, ще може да ги получите до 20 години.

4.Всеки гражданин, притежател на поне една или повече котки подлежи на данъчни облекчения до 50% - 100% за NAVIBULGAR

5.Да се залови и осъди националния предател - better look around -  всяка информация относно неговото местоположение ще бъде щедро възнаградена

Религия:

еБългария се отказва от християнството, въвежда се нова религия наречена Кеткриндж монотеизъм

Котката става свещено и неприкосновено животно, посегателство върху което води до смърт.

еБългария ще има и свой нов партиарх в лицето на - Elhichko

П.С.

Вие ще ни избирате - ние ще управляваме!

===ENGLISH VERSION===

Good day, dear compatriots, comrades!

Alex95 and I want to present to your attention our new PROJECT!

In short, we take power in eBulgaria and introduce a new/old political system, disproving the thesis that a new whorehouse with old whores is not possible - ON THE CONTRARY!

There is no need for special campaigning, because you vote for us out of habit!

These are our cabinet suggestions:

Chairman of the Central Committee of the party - Alex95 - Sasho Apasho - The Wolf of Petrichtown

Vice President - Minister of Economy - NAVIBULGAR - loves the sound of money (state money)

Ministry of Defence - batto6o & torpin aka PAW PATROL

Minister of Exploits - LiveD666 - lover of Poutalos, future husband of Lesley

Minister of Everything Else - danider 


The political commitments and goals with which we undertake are:

1. All the current political elite in the person of Deflection, Harreki and Black DraGon will go to work in a labor-educational center (to dig gravel), where they will have the opportunity to realize their mistakes and rethink their views.

2. In all subsequent elections, only 1 candidate in the person of Alex95 can stand

3. Liberation of all core regions of the USSR and lifelong MPP with mother Russia, death for traitors and war for the enemies of the Soviet Union

4. The new capital of eBulgaria will be the city of Petrich (Little Amsterdam)

5. To capture and convict the national traitor - better look around - any information regarding his location will be generously rewarded

Sports and Culture:

1. State subsidy for the city of Dimitrovgrad (the mecca of pop-folk), which will be the cultural capital of the country, and why not of Europe

2.CSKA-Sofia is renamed CDNA, receives an unlimited state budget to fight for the Soviet Army Cup

3. CSKA-Sofia donates its dash to PFK Levski accordingly and it is renamed Levski-Spartak, as it does not have the right to be the champion of eBulgaria

Social engagements and experiments:

1. Increase of the minimum wage to BGN 80 in order to create a monopoly and only NAVIBULGAR can  have workers after getting back from the paid taxes

2. All donations from the treasury will go directly to NAVIBULGAR, because Alex95 is not always online and time is wasted

3. Only now, if you queue up government ships and tanks, you will be able to get them for up to 20 years.

4. Every citizen who owns at least one or more cats is subject to tax reductions of up to 50% - only NAVIBULGAR will have 100%

Religion:

eBulgaria renounces Christianity, introduces a new religion called Catcringe monotheism

The cat becomes a sacred and inviolable animal, an attack on which leads to death.

eBulgaria will also have its new Pope - Saint Elhichko 

PS

You will vote for us - we will rule you!

Support

PentitoRagn0Better look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look around

Comments (14)

i vote for you
Мбожке ееейййй....поздрави от мен и Турция Еразъм сега
В 8 часа да не забравя да си изпия сутрешната ракия. От 9:30 съм на посещение в местния хоремаг, имам среща по бизнес. Да не забравя да си изпия междинната ракия. Ох, мох, бох, хоп троп.
Hmmm, make me Minister of Whorehouses and you have my vote for sure.
What do you mean live IS Next lesley husband??
@Ragn0 - it is a part of the NAP between Bosnia and BG, in order not to wipe Bosnia, they will give us Lesley as a bride
Ба, с таз програма можеш да спечелиш и реалните избори, ве, боцмане!
Srekjno
Не дам Лесли по цијену дипломатског конфликта 🥰
хахахахахахаах добре че сте ти и дани сектата да не е толко зле
Велико
🤣🤣
Smile Smile Smile
Ministry of Exploit 😂