News Made in Hell

Published in Bulgaria - Political debates and analysis - 19 Apr 2024 12:40 - 11

252


Моля гласувайте за тази статия, за да се види от повече хора.


https://lh7-us.googleusercontent.com/KJUrryV1nCqgArRsx2oTgk_eM6beED8qGSTF5h7jUHCNbXMwON-VGA2r15d-w5oHzTTmziOBFoUh0PMp8_OKl91C-AFiIIT1Pb9WC3OfwdZCi5UznUG9zSTfEN6p8cZEIjDAp9AjaWXBshuuCnR2bQ

Non-Aggression Pact between Bulgaria and Argentina1. The governments of Bulgaria and Argentina agree to end all hostilities between their nations.
2. The government of Bulgaria will release all regions back to the government of Argentina, except South East Chaco and Mesopotamia. The government of Argentina shall be responsible for initiating the resistance war and the governments will coordinate for the regions’ release.
3. Argentina agrees to rent the following regions – South East Chaco and Mesopotamia - to Bulgaria.
4. Bulgaria agrees to pay rent in the amount of XX gold per month for the regions.
5. No Resistance wars shall be started without the agreement of both Bulgaria and Argentina.
6. No Declare War laws will be proposed by and between the undersigned parties against any member of this agreement. The exception is for Bulgaria to recover a lost region in accordance with the rental agreement.


Signed by:
CP of Bulgaria, Alexander95
CP of Argentina, Kachito
The preceding agreement shall come into effect immediately upon publication by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, on date 19th of April, 2024, and remain in effect until date 5th of May, 2024, and will be renewed automatically at the moment of its expiration unless both parties (the newly elected CPs) agree otherwise. 

https://lh7-us.googleusercontent.com/KJUrryV1nCqgArRsx2oTgk_eM6beED8qGSTF5h7jUHCNbXMwON-VGA2r15d-w5oHzTTmziOBFoUh0PMp8_OKl91C-AFiIIT1Pb9WC3OfwdZCi5UznUG9zSTfEN6p8cZEIjDAp9AjaWXBshuuCnR2bQ

НАП между България и Аржентина1. Правителствата на България и Аржентина се споразумяват да прекратят всички враждебни действия между своите държави.
2. Правителството на България ще освободи всички региони обратно на правителството на Аржентина, с изключение на Югоизточен Чако и Месопотамия. Правителството на Аржентина ще отговаря за започването на съпротивителната война и правителствата ще координират действията си за освобождаването на регионите.
3. Аржентина се съгласява да отдаде под наем на България следните региони - Югоизточно Чако и Месопотамия.
4. България се съгласява да заплаща XX наем за регионите месечно.
5. Въстания няма да бъдат вдигани без изричното съгласие и на двете страни - България и Аржентина.
6. Няма да бъдат предлагани закони за обявяване на война между долуподписаните страни. Изключение прави България за възстановяване на загубен регион в съответствие със споразумението за наем.


Подписано от:
Президента на България, Alexander95
Президента на Аржентина, Kachito


Предходното споразумение влиза в сила незабавно след публикуването му от българското Министерство на външните работи на дата 19 април 2024 г. и остава в сила до дата 5 май 2024 г., като ще бъде подновено автоматично в момента на изтичането му, освен ако двете страни (новоизбраните президенти) не се споразумеят за друго.

https://lh7-us.googleusercontent.com/KJUrryV1nCqgArRsx2oTgk_eM6beED8qGSTF5h7jUHCNbXMwON-VGA2r15d-w5oHzTTmziOBFoUh0PMp8_OKl91C-AFiIIT1Pb9WC3OfwdZCi5UznUG9zSTfEN6p8cZEIjDAp9AjaWXBshuuCnR2bQ

MoFA of Bulgaria
Black DraGoN

https://www.edominacy.com/public/upload/citizen/142.jpg

Support

Comments (11)

Signed
Samo levski
o7
Signed o7
o7
o7
o7
o7
о7
o7
o7