چرند و پرند

Published in Iran - Financial analysis - 20 Apr 2024 04:31 - 10

این مقاله ترجمه این مقاله از دوست خوبمان است

جدول زیر تغییرات قیمتی تا روز 24 بازی است که این تغییرات را با حسابرسی به صورت درصد مشخص کرده استhttps://i.ibb.co/hWcXBVG/day-24.png
https://i.postimg.cc/jjSPTXXZ/Screenshot-2024-04-20-150515.pnghttps://i.postimg.cc/JhYJzkYm/Screenshot-2024-04-20-150544.pnghttps://i.postimg.cc/ZR1drhhM/Screenshot-2024-04-20-150558.png

Support

Shadow FiendShadow FiendShadow FiendShadow FiendShadow FiendShadow FiendShadow Fiend

Comments (10)

Good
v5
o/
عالی داداش
o7
Perfect
O7
Gl
عالی
مرسی انرژی